2020

 

Canceled because of Covid-19

 

3D loka šaušanas sacensības / 3D archery competition

BRASLAS KAUSS 2020 / Brasla Cup 2020

NOLIKUMS / REGULATIONS

 

Vieta un laiks

Sacensības notiks 2020.gada 8.-10.maijā, Pārgaujas novada Straupes pagasta „Mārkulīčos”. (GPS: 57.3005, 24.9087)

Noteikumi

Sacensības notiks pēc IFAA 3D pietuvinātiem noteikumiem – IFAA 3D Standard Round (2 bultas) un 3D Hunting Round (1 bulta) šaujot pa 56 3D dzīvnieku maketiem no nemarķētām (nezināmām) distancēm individuāli un komandu konkurencē. Sacensību dalībnieki startē individuāli trīs vecumu grupās – pieaugušie (17+), juniori (13-16) un bērni (-13) un visās 12 IFAA loku klasēs.

Sacenības notiek arī komandu ieskaitē, kurās viens pārstāvis ir ar BU, FU vai FS loku, otrais BB, BH vai TR, trešais – LB vai HB, dzimums nav noteikts, var piedalīties arī juniori. Komandas nosaukums nevar pārsniegt 20 zīmes, nevar būt rupjš vai aizskarošs.

Organizatori

Sacensības organizē biedrība „Free Wind Archers” sadarbībā ar SK “AiM Archery”, šaušanas sporta klubu „Mārkulīči” un Pārgaujas novada sporta klubu. 

Sacensību programma

8.05.2020. piektdiena
 17.00-21.00 – Ierašanās, neoficiālā treniņšaušana.
9.05.2020. sestdiena
   8.00-10.00 – Reģistrācija, tehniskā komisija, oficiālā treniņšaušana.
   10.00 – Atklāšana
   10:15 -18.00 – IFAA 3D Standard Round (2 bultas, 56 zvēri)
   19:00 – 21.00 Skrienošās mežacūkas turnīrs
10.05.2020. svētdiena
   8.00-10.00 – Iesildīšanās
   9.00 – Starts FU, BU un FS-R loku grupām (izņemot bērnus)
   10.00 – Starts visiem pārējiem
   9:00-17:00 – IFAA 3D Hunting Round, 1 bulta, 56 zvēri
   ~ 17:30 – Apbalvošana

NB! Organizatoram ir tiesības mainīt programmu ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu un sacensību gaitu.

Pirmpieteikumi

Pirmpieteikumi jāiesūta līdz 3.05.2020. 23:59 biedrības „Free Wind Archers” mājas lapā ievietotajā reģistrācijas formā www.freewindarchers.lv. Dalība tiek apstiprināta veicot maksājumu. Ja  reģistrācija un/vai maksājums veikts pēc 3.05.2020., var tikt atteikta dalība sacensībās.

Komandas var tikt reģistrētas pirms starta. Pēc sacenību sākuma komandu reģistrācija vairs netiks pieņemta.

Dalības maksas

 • Pieaugušie – 30.00 € (piedaloties vienu dienu 15.00 €)
 • Juniori un bērni – 12.00 € (piedaloties vienu dienu 6.00 €)
 • Ģimenē ar diviem pieaugušajiem – bērni un juniori piedalās bez maksas. 
 • Komanda – 30.00 €

Dalības maksa jāpārskaita uz FWA bankas kontu maksājuma mērķī norādot: Brasla cup 2019, dalībnieka vārds uzvārds, divīzija/stils vai komandas nosaukums.

Biedrība „Free Wind Archers”

Reģ.nr.:  40008189358
Konta Nr. LV07PARX0013340800001 (A/S „Citadele banka”)

Samaksa jāveic līdz 3.05.2020. Atsakoties no sacensībām līdz 3.05.2020. dalības maksa tiek atmaksāta 90% apmērā, atsakoties pēc 3.05.2020. – 50% apmērā, neierašanās gadījumā (par to neinformējot organizatorus) dalības maksa netiek atmaksāta.

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

Uzvarētājus nosaka pēc divu dienu rezultātu summas. Ja godalgotajām vietām rezultāti ir vienādi, šauj shoot-off pa otrās grupas zvēru ar vienu bultu no nezināma attāluma, uzvar tuvākais trāpījums sirds zonas centram, pārējie vietas dala. Loku grupas var tikt apvienotas.

Komandu uzvarētājus nosaka visu 3 komandas dalībnieku 2 dienu rezultātu summas. Vienāda rezultāta gadījumā visi komandas dalībnieki šauj shoot-off pa otrās grupas zvēru ar vienu bultu no nezināma attāluma. Uzvar komanda ar lielāko punktu summu.

Loku grupu uzvarētājus, kurās ir 3 un vairāk dalībnieki, apbalvo ar kausiem un diplomiem. Netiek apbalvoti dalībnieki, kas sacensībās piedalās vienu dienu. 

Komandas tiek apbalvotas ar diplomiem un specbalvām.

Tehniskā komisija un dreskods

Tehniskajā komisijā tiks pārbaudīta loka atbilstība IFAA noteikumiem, drīkst izmantot binokļus, kuros nav nekādas atzīmes attāluma noteikšanai (jāuzrāda tehniskajā komisijā), sacensību laikā aizliegts izmantot tālmēru (drīkst izmantot treniņlaukā), jābūt laikapstākļiem piemērotiem slēgta tipa apaviem.

Iespējama alkohola pārbaude izelpā sākot šaušanu vai šaušanas pārtraukumā. Pozitīva mērījuma gadījumā (virs 0.5 promilēm) dalībnieks tiek diskvalificēts.

Dzīvošana

Nakšņošana teltīs vai treileros „Mārkulīču” teritorijā – 6.00 € par teltsvietu/treilera vietu par diennakti. Pieejamas tualetes un elektrība visā teritorijā.
Viesu nami:

 • www.pazemesezeri.lv  (Vējiņu pirts + Sāruma ezera komplekss = mājiņas, laivas, cope)
 • www.booking.com  / Latvia / Vidzeme / Straupe:
  • “Zandarts”
  • Brīvdienu māja “Upeslejas”
  • Atpūtas komplekss “Burtakas”
  • Viesu nams “Bērzi”
  • Ungurmuiža

Ēdināšana

Pit stops (ūdens, kafija, tēja, pīrāgs, bulciņa) – iekļauts dalības maksā.

Par pusdienām rūpēsies šefpavārs Jānis Sproģis un “Jāņoga”.

 • 9.maijā – pusdienas 8.00 €
 • 10.maijā – pusdienas 4.00 €

Norēķināšanās par pusdienām notiks uz vietas.

Kontakti

Galvenie organizatori, trases: 

 • Armands Vilisters: +371 2208 3028
 • Valdis Gaspersons: +371 2642 9742

Reģistrācija, dalībnieku saraksti, rezultāti: 

Maksājumi, informācija par nakšņošanu: 

 • Jūlija Gaspersone: +371 26474300

Time & Place

8-10 May 2020, Latvia, Pārgauja district, Straupe parish, „Mārkulīči” (GPS: 57.300306, 24.909683). 

Rules

Competition will be organized by approximated IFAA 3D rules – Double 3D Standard Round (2 arrows) & Double 3D Hunting Round (1 arrow), 56 unmarked 3D targets, individually and in teams. 

Competition in all 12 IFAA bow groups and three age groups – adults (17+), juniors (13-16) & cubs (-13). 

In team competition participates team with 1 BU, FU or FS archer + 1 BB, BH or TR archer + 1 LB or HB archer, no gender limits, juniors can participate in team. Team name max 20 characters, can’t be rude or offensive.

Organizers

Competition is organized by “Free Wind archers” in cooperation with SC “AiM Archery”, shooting sports club “Mārkulīči” & Pārgauja district sports club

Program

8.05.2020. Friday
  17:00-21:00 – Arrival, unofficial warm-up.
9.05.2020. Saturday
  8:00-10:00 – Registration, technical commission, official warm-up
  10:00 – Opening ceremony
  10:15-18:00 – Double 3D Standard Round (2 arrows, 56 targets)
   19:00 – 21.00 Running wild boar tournament
10.05.2020. Sunday
  8:00-10:00 – Warm-up
   9.00 – Start for FU, BU & FS-R groups (except cubs)
   10:00 – Start for all other groups
   9:00-17:00 – Double 3D Hunting Round (1 arrow, 56 targets)
  ~17:30 – Medals Ceremony

NB! Organizer keeps right to change program if necessary.

 

Entries

Entries till 3.05.2020. 23:59 in registration form in Free Wind archers site www.freewindarchers.lv . Participation is confirmed by transferring participant fee, if registration or payment is made after 3.05.2020., organisers can refuse participation.

Teams can also be added at registration before the start. After the start of the competition, team registration will be not accepted.

Participant fee

 • Adult – 30.00 Euro (1 day – 15.00 Euro)
 • Junior & cadet – 12.00 Euro (1 day – 6.00 Euro)
 • In family with two adults, children (juniors & cadets) participate for free.
 • Team – 30.00 €

Participant fee must be transferred to FWA bank account.

Name: Biedrība „Free Wind Archers”

Reg.nr.: 40008189358
Account: LV07PARX0013340800001 

Bank: A/S „Citadele banka”
Payment information: Brasla cup 2019, name surname, bow style or team name.

Participant fee must be paid until 3.05.2020. Withdrawing before 3.05.2020. 90% repayment, after 3.05.2020. 50% repayment, in case of no-show (and not informing organizers) – no repayment.

Winners & Awarding

The winners will be determined by the results of two-day summary. If first 3 place results results are similar – shoot-off with one arrow (2nd group target), the closest to heart area center wins, other split places. The winners of groups of three or more participants are awarded with cups and diplomas. One day participants are not awarded.

Team winners will be determined by result summary of two-day competition. In case of shoot-off, all team participants shoots one arrow, biggest sum wins. Teams awarded with special prizes.

 

 

Technical commision & Dresscode

In Technical Commission will check the bow compliance with IFAA rules, can use binoculars which do not have any markings for distance detection (to be presented in the Technical Commission), the use of a distance gauge is forbided (can be used in the warm-up field), must have a weather-friendly type footwear.

Possible alcohol test in the exhalation in start of shooting or in shooting break. In case of a positive measurement (above 0.5 promiles), the participant is disqualified.

Accomodation

Place for tent & trailer in “Markulichi” – 6.00 € / per night (possible using toilets, fireplaces, electricity available all around camping place, in case of bad weather it will be possible to build tents indoors).

Nearest guest houses:

Catering

Pit stop (water, tea, coffee, pie, bun) – included in the participation fee.

Lunch by chief Jānis Sproģis & “Jāņoga” (Cēsis)

 • 9th May – 8.00 €
 • 10th May – 4.00 €

Payment on the spot.

Contacts

Main organizers, tracks: 

 • Armands Vilisters: +371 2208 3028 (LAT, RUS)
 • Valdis Gaspersons: +371 2642 9742 (LAT, RUS)

Registration, participant lists, results: 

Payments, questions about accommodation: 

 • Jūlija Gaspersone: +371 2647 4300 (LAT, RUS, ENG)

Draugi un atbalstītāji     Friends & Sponsors